Connect with us

Contoh Khutbah Idul Adha Berbahasa Bugis

Khutbah

Contoh Khutbah Idul Adha Berbahasa Bugis

Ihwal muslimin majelis Ied yang dirahmati oleh Allah Swt.

Puji syukur yang tak terhingga sepantasnya kita persembahkan kehadirat Allah Assa Wajallah. Tuhan yang menggemgam jiwa ini, mnggenggam alam beserta isinya. Tuhan yang telah meninggikan langit tanpa tiang dan gantungan, mengharapkan daratan tanpa tiang dan gantungan pula. Tuhan yang senantiasa membolak-balikkan hati manusia (ada kalanya lemaha, adan kalanya kafur).
Tuhan maha pengasih dan tak pilih kasih, maha penyayang sayangnya tak terukur. Maha awal dan maha akhir, tidak beranak dan tidak diperanakkan tidak satupun yang menyemainya. Ia tak terbilang, Esa dzatnya, tidak dua bukan tiga apalagi empat, kalau tidak esa bukan Allah Swt sang Raja diraja pemilik alam beserta isinya.

Salam dan taslim kita peruntukkan keharibaan junjungan kita, yang mulia dan dimuliakan Rasululllah Muhammad Saw. nabi akhir zaman yang sengaja diutus kepermukaan alam ini disamping sebagai ushwatun khazanah dan sebagai rahmatan lil-alamin.

Nabi yang membawa suluh penerang dunia dan akhirat, mengangkat harkat dan martabat serta membawa kehidupan sosial manusia “minadzulumati ilal-nur” dengan eksis dan konsisten di bawah panji-panji kebenaran dan keadilan dalam menyebarkan dan memperjuangkan “dienullah” agama asellengeng’nge dengan semangat kalimatut-tauhid “laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah”.

Allahu Akbar … 3x walilaahilhamd

Alhamdulillah wa-syukurillah, rialani seddi asukkurukeng maraja risesena idi’tau mateppe’e, nasaba puang Allah ta’ala teppajai ritu napaturungekki fammasena nenniya famasei lao ridi maneng, nassabari natopada engkasi makkatuda-tudangeng riyase’na tappere ulaweng’nge, natopada mattappu riaddemngeng awo lagading’nge, makkalecca ri-salangka bitara’e, nasaba seddi akkata iyyanaritu timpa’i bitara temmennu’e rigau engakata pasilennerengngi pakkasiwwiang malebbi’ lao rifuangseuwwa’e.

Nariappujian tona ritu ripuang pancajieng’ngi alang’nge,enreng’nge rialo toni ritu passumpungrio-rennu (acaddio-riongeng) rigau engkata pada pasilennereng’ngi sempajang allepereng akkorobang’nge …Iedul adha.
Allahu Akbar … 3x walillahilhamd
Allahu akbar pangkalan tempat bertolak, memuji kebasaran Allah

Walillahilhamd adalah pelabuhan tempat berlabuh, memuji keagung Allah

Allahu akbar walillahilhamd, diharapkan mampu menjadi penawar dikala sakit, pelipur lara dikala bersedih dan menyinari jiwa yang lagi gersang/kalut,sehingga betatapun kelam dan gersangnya alam sekeliling kita, namun makna kalimat tersebut tidak pernah pudar menyinari jalan hidup kita, menumbuh suburkan amanah, meningkatkan rasa tanggung jawab dan keadilan dalam jiwa dan hati sanubari yang paling dalam.

Demikianlah indahnya suara takbir, tahmid memuja dan memuji Allah Swt. bergema di seluruh alam islami, riuh gemuruh menusuk sukma, alun beralun menusuk rasa. “sebut kembali”, kemudian renungkan lalu tancapkan dalam sanubari niscaya kita akan rasakan betapa mulia dan agungnya kalimat tersebut dan betapa rendah dan kerdilnya kita dihadapanNya.

Pada saat seperti inilah biasanya orang tidak tahan diusik oleh berbagai perasaan, tak mampu menahan kesyahduan yang berkecamuk dalam batinnya, tak kuasa membendung gejolak keharuan, tak mampu menahan cucuran air mata,karena teringat pada sanak keluarga nun jauh di mata, karib saudaraa yang lama berpisah, suami atau istri yang telah renggang, anak dengan orang tua yang sedang selisih paham, handai tolan yang tidak sempat merayakan ‘idul adha’ bersama kita hari ini.

Semua kembali terbayang,kembali tampak di pelupuk mata, kembali anyar dalam ingatan, bak baharu sebentar jua.Oleh karena itu,berbahagialah kita karena masih dapat merayakan hari kemenangan “Iedul Qurban” tahun 1425 H/2005 M walau dengan keluarga yang tidak lengkap.

Allahu Akbar … 3x walillahilhmad

Rilalenna iyyae esso’e dua, tellu peristiwa bersejarah, kajajian maraja risesena idi’ umma selleng’nge. Mancaji tanrai rialebbirenna nenniya ri-arajanna umma selleng’nge,iya wedding’nge riala aggurung nenniya fangaja lao ri-idi’ maneng umma mateppe’e. Sarekko ammeng’ngi naenceng pulana teppe’ta, natemmalara toddo’ta, temmalere akkatennitta, nattugengkeng tettotta, nafada ribolai iyaseng’nge getteng, lempu, ada tongeng, pattetong’ngi agama’e pedecengi abbanuang’nge.

1. Aggurung neninya fangaja maraja fole ri-sejarahna Nabita Ibrahim As.
Nabitta Ibrahim saisai nabi riyareng asagenangeng waramparang nenniya akuasang, naikia de’ naegka nonroiwi rekke’, ceko-ceko. Sangadinna alabongeng simata-mata lao rilaleng nafurennue fuang Allah ta’ala. Massumbang’ngi nasaba, makkarobai nasaba fuang Allah ta’ala, mappedeceng’ngi nasaba Allah ta’ala.

Jadi idi tau engkae nonroi asagenangeng waramparang, engkalaloki molai laleng nafatiroangekki fangulutta Ibrahim. Nasaba iyatu waramparang’nge sai-sai faccoba fole ri-Allah ta’ala. Nafasassogi’i tau nafuelo’e, nenninya nafakkasi-asiwi tau nafuelo’e. Waramparang’nge de’ nannennungeng maewaki sibawa, nasabana rekko taniya alena salaiki idi salaiwi.

Fakessingi memenni akkegunangenna rilaleng nafurennue Allah ta’ala, nasaba matti ri-assari monri nesseri-witu dua fakkutana, iyanaritu: fole tegai mufafole’i nenniyategi monro mufakkeguna. Maega cedde’na harus dipertanggung jawabkan di hadapan Qadi Rabbul jalil nasabah narekko fuang Allah ta’ala maelo malai taro-tarona, de’nappebaja, de’nappattanjeng.

Fadammakkitani lao ri-bencana engka’e kennawi silessureng selletta iyya engka’e di’Banda Aceh dan sekitarnya. “Kita boleh memiliki keinginan melampaui langit, dan mengumpulkan harta melampaui laut, kemudian bangga dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Namun, ketika alam murka sungguh kerdil kita di hadapanNya”.Allahu Akbar … 3 x Walillahilmad

Maega tau narekko riyojowi sibawa akasi-asingeng, afeddireng. Simata matinulu’i ruku, sujud lao ri-fuang Allah ta’ala. De’gaga wettunna nasia-siakan simata tuli nafegau’i nassurong’nge nenninya naniniriwi nappesengkang’nge. Naekia, maegato tau narekko ricobai sibawa asogireng waramparang, nappito fede menceng kedona. De’na nassekke, de’na nassempajang, cani mitai masigie.

Masse’kessi de’si na-ihlas, makkarobasi iyyasi kaminang mabeccu’e namadoko-doko, massempaja’si fappadami billa takkajo’e. De’ga fada musadartu mennang, egana fabberena Allah ta’ala lao pada ridi’ maneng berupa kenikmatan de’bajang siccumpu’ fakkessiwiang ifegau’e esso-wewnni, narekko ifegau to’i. Mappammulai moto’ki gangkanna matinroki faiming, bahkan tinrota sendidi fappenyameng nawerekki Allah ta’ala tanpa harus dibayar “Allah berfirman dalam QS. Al-Kautsar: 1 – 2”.

انا اعطيناك الكو ثر. فصل لربك وانحر

“Majeppu fuang Allah ta’ala, maega ladde’ nawerekki fappenyameng, narimakkuanna naro fatettong’ngi sempajang’nge nakarana fuang-mu, enreng’nge akkorobako”. Nasaba iyyaro akkarobang’nge mancajiwi seddi bukti, akan kedekatan kita kepada Allah Swt dengan kedekatan kita terhadap sesama manusia, sebagai wujud dari “hablum minallah, wa hablum minan-nas” .

Attumanniki fole riadanna nabitta Muhammad saw. makkada’e: “nigi-nigi tau nonro’i asagenangeng nade’ nakkaroba ajja’ lalo muaddepperi onrong assempajang’nge (allepereng’nge).

Allahu Akbar … 3x walillahilmamd

Hikmana nenniya maknana akkarobang’nge engkai ritu, ritujunna keihlasanta sibawa ketulusan pegau’i. De’akkatta sangadinna karena Allah semata. Pentingnya ibadah qurban berbanding lurus dengan pentingnya ibadah shalat terutama bagi mereka yang dikarunia dengan keluasan reski iyare’ga “asagenageng”. “Fashallil-li rabbika wan-har” maka dirikanlah shalat karena tuhanmu dan berkorbanlah.

Narampe to’i fangulutta Imam Al-Gazali karramallahu wahja, narimakkadana ritu atuongeng’nge rilino padai ritu mennang narekko to berlayar riseddi’e tasi maluang, mabbombang namalamung. Ianppai leppang riseddi’e fottanang riyaseng “pelabuhan dunia”.
Akkunihe riyaseng pelabuhan lino’e, leppangeng cinampe untuk pulung iyare’ga mabbalanca nasaba kebutuhan akhera. Maega rufanna tau mebbu bokong, engka mebbu bokong nasaba sempajang, puasa, sekke, akkarobang laing’nge tofa faimeng. Iyyenaha riyaseng’nge bokong temmawari, naebbu, natiwi tau simata mateppe nenniya matturu’e riparentana nenniya naniniriwi fappesangkana fuang seuwwa’E.

Engkato tau mebbu bokong nasaba ceko-ceko, boto, marenung, maddampo, riba laing’nge tofa faimeng. Fonco’na ada, nafegau’i anu nappesengkang’nge nenniya naniniriwi anu napparentang’nge Allah ta’ala. Nasaba naitai alena tuo batu, sehingga dunia laksana sorga baginya. Iwereng’ngi atakkalufangeng fole rifuang’nge. Arogingeppa, acilakangeppa, asajureppa.Allahu Akbar … 3 x Walillahilhmad

2. Iyyae tona esso’e, esso kaminang maraja namalebbi, nasaba maddatu sebbu umma selleng, burane-makkunrai, kallolo-natomatua, pada nasalai kompanna, salai keluargana, salai waramparanna, nalao molai nenniya molo’i siagae egana sussa, rigau engkana melo pasilennereng’ngi pakkasiwiang hajie. Iyanaritu rokong malimanna agama selleng’nge. Nasaba fura rifahanni makkedae iyaro hajie seddito kewajiban lao ri-umma selleng engkae faulle, rigau makkedana fuang Allah ta’ala:

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

“Pasilennereng’ngi fakkasiwwiang hajie, mancaji kewajiban lao risesena umma selleng iyya engka’E faulle”. Iyye asso’E maddatu sebbu umma selleng fada maddepungeng (wokkofo) ri-padang Arafah. Nasaba seddi niya, seddi ada nenniya seddi gau. De’gaga assilaingenna, fada pake pakeang mapute tenri jai, pada nafuadai makkeda:

لبيك اللهم لبيك، لبيك لاسر يك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك

Iyanae ada’E neniya kalima’E pannessai atangenna ata’E nenniya afuangenna fuang’nge. De’nasilaingeng Ara’E neninya Ogi’E, de’nasilaingeng tau sogie nenniya tau kasi-kasie. De’nasilangeng tau kefangkae nenniya raya biasai. De’nasilaingeng burane nenniya makkurainyye, pada maneng’ngi ata ri-olona fuang Allah ta’ala. Narimakkuanna-naro de’nawedding ifuata fadattaata, de’to nawedding ifofuang atae, nasaba de’gaga wedding fuang sengadinna fuang Allah ta’ala.

Iyatonaro mancaji tanra asseddingenna umma selleng’nge, makkedae iyyaro umma selleng’nge de’gaga assilaingenna fole ri’fuang Allah ta’ala sangadinna teppe’na neniya tauna (Iman dan taqwa). Namutaniha faggalungmi, faddare’mi, fabbalu’mi, pesuruhmi, tukang batumi, pangoje’mi, pabbeca’mi, pabbendimi.

Narekko matinuliki ruku nenniya suju ripuang marajae mejeppu matanrei tudangenna risese arajanagna Allah ta’ala. Naikia, namutoniha pegawai bank, pemborong, kapala, tau sogi, kepangka.

Narekko de’negka naroko nenniya suju ripuang marajae mejeppu riyangga’mi tau mate jokka-jokka. “Makkedai fuang Allah ta’ala : de’ufancaji rufa jing’nge nenniya rufa tauwe sangandinna untuk beribadah lao rialeku’. (Artinya: betatapun tinggi kekuasaannya, namun kekuatan kakinya takkan mampu memecahkan bumi, tidak pula ketinggian kepalanya dapat mencapai bukit.

Setiap manusia memiliku kelebihan dan kekurangan, siliweng tessidafi. Engkana sogi nasaba engka kasi-asi, engkana macca nasaba engka matongko, engkana maraja nasaba engka baeccu engkana mapparenta nasaba engka rifarenta.

Allahu Akbar … 3x walillahilhamd

Narimakkuanna-naro laoni mai natofada pedeceng’ngi assisumpungetta fadatta rupa tau, sarekko ammeng’ngi nattugengkeng asseddingetta namadeceng lao riagamata enreng’nge wanuatta faimeng. Aring’ngerakki fole riadanna fuang Allah ta’ala, rigau makkedana:

واعتصمو ابحبل الله جميعا ولا تفو قوا

“Akkatenni massekki lao ri-tettonna (agamana) Allah ta’ala, aja’ lalo to’massara-sarang”. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan, tidak ada persatuan tanpa kebersamaan, tidak ada kebersamaan tanpa menjalin silaturrahim, tidak ada silaturrahim tanpa ada komunikasi dan tidak ada komunikasi kalau tidak saling menghargai, menghormati dan meyayangi.

Sifakatau, sifakallebi, sifakainge, fadatoha nakkada toriolota: “mali sifarappe, rebba sifatokkong, malilu sifakainge”. Itulah yang terjadi hari ini di padang Arafah “miniatur kehidupan akhirat” sebagai simbol kebersamaan walau berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi disatukan oleh kalimat tauhid “Laailaaha illallah Muhammadan Rasulullah”.

Allahu Akbar … 3 x walillahilhamd

Narekko ripikkiri sibawa madeceng appalanna fakkasiwiang haji’E, de’nabata-bata tauwe palaowi warampranna, salaiwi keluargana nenniya wanuanna,najokka moloi siangae egana sussa, nasaba tuntu’i rio-fammasena nenniya fakkamasena fuang maraja’E iyanaritu rigau makkedana Nabitta:

الحج المبرور ليس له جزاء للا للجنة

“Majeppunna haji mabrur’E (haji ritarimai), de’gaga famale’na sengadinna suruga fammasena Allah ta’ala”.

Naiya akkattana haji mabrur’e, iyanaritu haji rifafolewe nasaba ati mecinnong nasibawai nyameng kininnawa. Bettuanna, de’gaga akkatta sengadinna atturu rifarentana Allah ta’ala.

Saisai fole ritanranna tau haji mabrur’e, iyanaritu tongeppi nafoadai adae, namalempu taro gau. Nasaba fura rifahanni makkedae saddaemitu mabbinru ada, ada’e mabbinru gau, gau’e mabbinru tauu. Naiyanna riyaseng’nge tau, tessilaingeng’ngi adanna nenniya gau’na (satunya kata dengan perbuatan). Naiya ada tongeng’nge, gau ritarimae risesena fuang Allah ta’ala, narimakkuanno-naro idi’ fura’e pasilennereng’ngi pakkasiwiang haji’e, makkutofaro de’efa nafura.

Attumaniki fole rigau sala’e nenninya sala gau’e, aritutui aleta fole risala kedo’e nenniya kedo sala’e. Toddo poli’i ateka essa’e sarekkoammeng’ngi aja takawasi-wasi, bolaiwi getteng’nge, warekkeng’ngi ada tongeng’nge, mumalempu taro gau. Insya Allah mancajiki tau bolai haji-mabrur, nassabari natofada tama ri-suruga fammasena Allah ta’ala.

Idi furae pafolei pakkasiwiang haji’e, aja’ laloki naengka melo solangi hajita nasaba ada nenniya gau tennaelori agamata. Mappakkutofaro faimeng idi’ de’efa nafole, sibole-boleta pusifa’i sifa’na haji’e. Insya Allah runtu’ki afatiroang ri-laleng panua-lino, natosalama ri-akhera matti.

Mammuare puang Allah ta’ala nafinrenge’ki umuru, sibawa awatangeng neninya adisi-disingeng natopada engka pakkegunai rilaleng nafurennu’E. Simata pegau’i fassuronna nenniya niniriwi fappesangkana, fadetoha fasenna nabitta makkada’E: “Fakkegunai lima’E perkara riola de’nafa nafoleiko lima’e perkara laing’nge”

– Fakkegunai atuongemmu riolo de’nafa mumate
– Fakkegunai alolongemmu riolo de’nafa mumatua
– Fakkegunai awatangemmu riolo de’nafa mumadodong
– Fakkegunai adisingemmu riolo de’nafa mumalasa
– Fakkegunai asogiremmu riolo de’nafa mukasi-asi

“Naiya lise’na imang’nge, tellu riala sappo, iyanaritu”:

– Tau’E ri Dewata, Siri,E riwatakkaleta, siri’E rifadatta rupatau.

“Naiya lise’na ahlak pergaulang’nge, iyanaritu” :- Alempureng, amaccang,asitinajang, reso, siri’

“Siriemi rionroangri-lino, utettong ri-ada’e. Jagai laloi siri’e, naiya siri’e sunge naranreng, nyawa nakira-kira.

“Resopa temmanging’ngi malomo naletei, fammasena dewata seuwae”.

بارك الله لي ولكم في القران الكريم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والد كر الحكيم يااولي الا لباب لعلكم تفلحون.

Khutbah Idul Adha Kedua

الله اكبر x7. الله اكر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمد الرسول الله ارسله رسوله بالهدي ودين الحق. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمين. اما بعده فيا عباد الله اتقو الله حق تقاته ولا تمو تن الا وانتم مسلمون. فقال الله تعالي فى القران الكريم ان الله وملا ئكته يصلون على النبي يا يها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهما صل وسلم على محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما بار كتا على ابرا هيم فىالعا لمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤ منين والمؤ منات الا حياء منهم والا موات انك سميع قريب مجيب الدعوات ياقا صي الحاجات. اللهم اجعل بلوتنا هذا انوو نيسيا بلدت طيبة ورب غفور تجرى فيها احكما الله.

ربنااغفر لنا ولإحوا ننا الذين سبقونا بالا يمان ولا تجعل في قلو بنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤف رحيم.

اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام واد خلنا الجنة رارالسلام تبار كت ربنا وتعاليت ياذا الحلا ل والا كرام.

ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للا يمان ان امنوا بربك فامنا ربنا غغفرلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتو فنامع الابرار

اللهم ان سئالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سحطك والنا.

ربنا اتنا في الدميا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العذة عما يصفون وسلام على المر سلين والحمد لله رب العالمين.

الله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر. الله اكبر ولله الحمد.

Kata Kunci:

ceramah khutbah bugis idul adha, khuba bugis idul adha, khutbah idul adha bahasa jawa 1442 H
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in Khutbah

Terpopuler

Title

Terbaru

To Top